Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiếp xúc xử tri tại thôn Tân Hạ xã Thông Nguyên

30/05/2023 11:04 41 lượt xem

Sáng ngày 30/5/2023 tổ đại biểu hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc xử tri tại thôn Tân Hạ xã Thông Nguyên.

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tiếp xúc xử tri tại thôn Tân Hạ xã Thông Nguyên

Tại buổi tiếp xúc cử tri có Đ/c Trần Quang Bằng UVBTV Huyện ủy phó Chủ tịch HĐND huyện – Tổ trưởng tổ đại biểu số 01, đ/c Triệu Vằn Khuân - Phó Bí thư Đảng ủy – chủ tịch UBND xã Thông Nguyên – đại biểu HĐND huyện. Về phía xã có các đ/c TTr Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTQVN, các ban ngành đoàn thể, các đ/c cán bộ công chức xã, các cơ quan đóng trên địa bàn, các đ/c trưởng thôn 13 thôn bản và các bậc cử tri của thôn Tân Hạ.

                                        Ảnh: Các đại biểu, cử tri dự hội nghị TXCT của tổ đại biểu HĐND huyện tại thôn Tân Hạ xã Thông Nguyên.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND huyện đã thông tin nội dung, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Kỳ họp thứ tám của HĐND huyện. Báo cáo với cử tri kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ Sáu – HĐND huyện của UBND huyện và thông báo kết quả kỳ họp chuyên đề HĐND huyện.

Sau khi nghe báo cáo, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các cử tri đã phát biểu, kiến nghị với HĐND huyện những nội dung như: hỗ trợ tu sửa kênh mương bê tông từ thôn Tân Hạ; Hỗ trợ ống dẫn nước từ thác nước thôn Giàng Hạ sang thôn Nậm Lìn với tổng chiều dài 400m, loại ống 70…

Phát biểu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Quang Bằng - Phó Chủ tịch HĐND huyện đã tổng hợp và giải trình làm rõ những vấn đề mà các cử tri ý kiến, kiến nghị. Đồng thời sẽ chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất./.

Ban biên tập Trang TTĐT xã Thông Nguyên

Tin khác