Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã với nhân dân và lấy ý kiến tham gia vào phương án Chỉnh trang khuân viên Trung tâm xã Thông Nguyên

20/03/2024 14:45 37 lượt xem

Ngày 20/03/2024, UBND xã Thông Nguyên tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã với nhân dân và lấy ý kiến tham gia vào phương án Chỉnh trang khuân viên Trung tâm xã Thông Nguyên tại Hội trường thôn Khu Chợ. Đồng chí Hoàng Văn Sơn - UVBCH đảng bộ huyện – Bí thư đảng ủy xã, dồng chí Lù Seo Lái - Phó bí thư đảng ủy – Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Quân - Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Hoàng Su Phì,  đồng chí lãnh đạo UBND xã và đông đảo bà con nhân dân thôn Khu chợ.

Tại hội nghị nhân đân đã đóng góp nhiều ý kiên để xây dựng chỉnh trang khu trung tâm xã được đồng chí Bí thư đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã  giải đáp thỏa đáng. Hội nghị đã nhất trí cao chọn ra phương án phù hợp theo Công văn số 544/UBND-BQL ngày 19/03/2024 của UBND huyện Hoàng Su Phì về việc lấy ý kiến tham gia vào phương án Chỉnh trang khuân viên Trung tâm xã Thông Nguyên. Hội nghị đã thành công tốt đẹp

 

MInh Minh

Tin khác