Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thông Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

10/04/2024 16:57 39 lượt xem

Sáng ngày 10/04/2024, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam xã Thông Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Đại hội Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Thông Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

  Quang cảnh đại hội

Quang cảnh đại hội

 Dự Đại hội có Đ/c Trần Quốc Huy UVBTV huyện ủy – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy; Đ/c Trần Đăng Linh UVBCH huyện ủy – Bí thư huyện đoàn – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Hoàng Su Phì, Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức, lãnh đạo các trường học, TTHTCĐ xã, Bi thư đoàn thanh niên các xã lân cận và 63 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

 Tiết mục văn nghệ chào mừng

Năm 2024, Hội LHTN Việt Nam xã Thông Nguyên hiện có 245 hội viên 15 chi hội. Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Ban Chấp hành Hội LHTN xã đã nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp thanh niên. Công tác Hội và phong trào thanh niên trên địa bàn xã đã có chuyển biến tích cực. Các chương trình, phong trào của Hội LHTN Việt Nam xã được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu…. Hội LHTN xã đã tổ chức thực hiện tu sửa, đổ bê tông được trên 3 km đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu dân sinh thôn Giàng Thượng, trồng hoa cây cảnh ở bờ kè Khu Chợ, xây dựng bồn hoa tại các nhà văn hóa thôn thu hút trên 1000 lượt hội viên tham gia với hơn 1000 ngày công…. Nhiệm kỳ 2024-2029, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên xã Thông Nguyên “Đoàn kết - Sáng tạo – Tình Nguyện – Hội nhập - Phát triển”, Hội LHTN Việt Nam xã đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: tăng tỷ lệ thanh niên tham gia tổ chức hội đạt trên 50%; Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp được 30 hội viên mới; phấn đấu 90% chi hội đạt chi hội vững 

Các đại biểu hiệp thương bầu Ban chấp hành Hội LHTN xã Thông Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Tại Đại hội, các đại biểu đã hiệp thương chọn cử 15 đồng chí vào Ban chấp hành, hiệp thương bầu ra 1 chức danh Chủ tịch Hội, 1 chức danh Phó chủ tịch Hội LHTN xã lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, hiệp thương cử 6 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Hội LHTN huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

  Ban chấp hành Hội LHTN xã Thông Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 ra mắt đại hội

 Một số hình ảnh Đại hội

                             Ban chấp hành Ủy ban LHTN nhiệm kỳ 2024-2029 chụp anh lưu niệm với lãnh đạo.

                              Giáo viên và học sinh tham gia chào mừng Đại hội

MInh Minh

Tin khác