Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

UBND XÃ THÔNG NGUYÊN - HOÀNG SU PHÌ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Thông Nguyên Hoàng Su Phì

13/08/2022 13:45 52 lượt xem

Chiều 10/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Thông Nguyên, huyện Hoàng Su Phì để kiểm tra công tác tổ chức triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh – Trưởng đoàn công tác 575 của BTV Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì. Về phía huyện làm việc với đoàn công tác có đồng chí Vàng Đình Chiến, Bí thư Huyện ủy; Thèn Ngọc Minh, Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại xã Thông Nguyên Hoàng Su Phì

Tại đây, đồng chí PBT Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng cùng đoàn công tác đã đi thăm mô hình cải tạo vườn tạp gia đình hộ nghèo Hoàng Văn Hiền, thôn Làng Giang; với diện tích 750 m2, được sự tuyên truyền vận động và giúp đỡ của các Ban, ngành, đoàn thể xã, gia đình đã mạnh dạn vay 30 triệu đồng để quy hoạch, đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn, đào ao thả cá và trồng rau các loại, sau 3 tháng thực hiện đến nay quy mô vườn, chuồng của gia đình đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định. Trong giai đoạn 2021 – 2022 toàn xã đã có 8 hộ gia đình làm vườn tạp, với tổng diện tích hơn 1.500 m2 cây ăn quả và trên 1.300 m2 trồng rau các loại. Thể hiện rõ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, đoàn thể và sự ủng hộ của người dân trên địa bàn xã trong việc cụ thể hóa Nghị quyết 05 của BTV Tỉnh ủy về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ để cải tạo sinh kế cho người dân.

Sau khi đi thăm thực tế tại hộ gia đình và nghe Đảng ủy xã Thông Nguyên báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 09 của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về xóa bỏ hủ tục lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh; Chỉ thị 12 và Đề án 06 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng viên; Nghị quyết 07 của BTV Tỉnh ủy về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Nghị quyết số 06 của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo. Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đánh giá cao Đảng ủy và Bí thư chi bộ các thôn trên địa bàn xã Thông Nguyên  đã nắm được những nội dung cơ bản của các Chỉ thị, Nghị quyết của BTV, BCH Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên đồng chí cũng chỉ rõ việc triển khai một số Chỉ thị, Nghị quyết còn chậm, kết quả chưa cao. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng ủy, Bí thư chi bộ các thôn cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết một cách đồng bộ. Trong đó cần phát huy vai trò nêu gương của đảng viên; Nói cần đi đôi với làm.

 

 

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội cần triển khai quyết liệt, đồng bộ; Tập trung tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu, làm và loại bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại để tự vươn lên. Đối với những nội dung cụ thể, Đảng ủy, Bí thư chi bộ các thôn xã Thông Nguyên phải thường xuyên, kiên trì tuyên truyền, vận động nhân dân, đồng thời tăng cường giáo dục cho đoàn viên thanh niên, học sinh trong các nhà trường; Phát huy vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian và người có uy tín trong việc xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú giới thiệt kết nạp đảng viên. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Hướng hoạt động về các thôn bản; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đối với Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo, cần vận động các bậc phụ huynh quan tâm đến việc học tập của con em mình, trong đó cán bộ, đảng viên phải thực hiện trước; Xây dựng được phong trào hiếu học đến từng gia đình, dòng họ; quan tâm chất lượng giáo dục trong các nhà trường, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”.

Trang thông tin điện tử huyện Hoàng Su Phì

Tin khác