Văn bản mới

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> journalArticle.getContentByLocale [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 46]

----
Tip: It's the step after the last dot that caused this error, not those before it.
----
Tip: If the failing expression is known to legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #assign docXml = saxReaderUtil.read(j... [in template "20098#20124#2080902" at line 25, column 9]
----
1<#if entries?has_content> 
2  <#assign titleBox = themeDisplay.getPortletDisplay().getTitle() /> 
3  <div class="card document-list"> 
4	<div class="card-header text-white bg-info text-uppercase text-left"> 
5  	<h3> 
6  	  <#if titleBox == "Asset Publisher" || titleBox == "Xuất bản thông tin"> 
7  	    Liên kết website 
8  	  <#else> 
9  	    ${titleBox} 
10  	  </#if> 
11  	</h3> 
12 	</div> 
13 	<div class="card-body"> 
14 	  <select class="form-control exLinkUrl" onchange="(this.options[this.selectedIndex].value? window.open(this.options[this.selectedIndex].value,'_blank'):'')"> 
15 	    <option value="">-- Chọn --</option> 
16 	     
17  <#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Name']") /> 
18   
19	<#list entries as curEntry> 
20		<#assign  
21      assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() 
22      journalArticle = assetRenderer.getAssetObject() 
23     /> 
24      
25  	<#assign docXml = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContentByLocale(locale)) /> 
26  	<#assign linkNodes = xPathSelector.selectNodes(docXml) /> 
27  	<#list linkNodes as node> 
28  	  <#assign name = node.selectSingleNode("dynamic-content").getText()/> 
29  	  <#assign link = node.selectSingleNode("dynamic-element/dynamic-content").getText() /> 
30  	  <option value="${link}">${name}</option> 
31  	</#list> 
32  	<#-- 
33  	<#assign rootElement = docXml.getRootElement() /> 
34  	<#assign xPathSelector = saxReaderUtil.createXPath("//dynamic-element[@name='Link']") /> 
35  	<#assign link = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() />  
36  	<#assign name = xPathSelector.selectSingleNode(rootElement).getStringValue() /> 
37     <option value="${link}">${name}</option> 
38     --> 
39	</#list> 
40	</select> 
41	</div> 
42</div> 
43 
44</#if> 
Thống kê truy cập

Xây dựng nông thôn mới

Xã Bản Nhùng phát phong trào nâng cấp, mở mới đường giao thông nông thôn lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

01/04/2016 00:00 357 lượt xem

Sáng ngày 25/03/2016. UBND xã Bản Nhùng tổ chức lễ phát động phong trào nâng cấp, mở rộng đường giao thông thôn, thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tới dự có đồng chí Phượng Quang Lớ - PCT HĐND huyện, đồng chí Lý Chòi Nhàn - Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện, các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã, các ban ngành đoàn thể xã, Ban giám hiệu và giáo viên liên trường Bản Nhùng cùng toàn thể nhân dân thôn Ma Lù Vó.

 

Trong thời gian qua, do thời tiết mưa lũ các tuyến đường giao thông liên thôn đã hư hỏng, sạt lở, bồi lấp và xuống cấp đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của cán bộ, giáo viên và nhân dân trong thôn.

Để nâng cao chất lượng lưới giao thông nông thôn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cùng với việc hực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu đề ra trong năm 2016 của xã là nâng cấp 8 tuyến đường giao thông nông thôn với khoảng 7,8km rộng từ 2,5m đến 4,5m, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

(Đ/c Lý Chòi Nhàn - Chánh VP HĐND - UBND huyện tham gia mở đường giao thông nông thôn).

 

Ngay sau lễ phát động, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dânxã Bản Nhùng đã tiến hành san lấp, mở rộng mặt đường vào thôn Ma Lù Vó với tổng chiều dài 1,1km, rộng 4,5m theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Sau khi nền đường đảm bảo sẽ tiến hành đổ bê tông mặt đường để phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện trong mùa mưa bão. Góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa phát triển kinh tế, nâng cao mức sống cho nhân dân.

Hoàng Tuyến - CBVH xã Bàn Nhùng


Tin khác